سايت اصلي دانشگاه|فرم رسيدگي به شكايات|سايت اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات

مشخصات اشخاص حقوقي


- نام شركت *                           

- شماره ثبت *                          

- زمينه اصلي فعاليت *                   

- نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم *     

- كد ملي تكميل كننده فرم *               

- آدرس*                                

- تلفن*                             

- كدپستي                               

- پست الكترونيك                          - نام معاونت يا واحد سازماني مورد شكايت*              

- مستندات                                    

- شرح شكايت