فرم رسيدگي به شكايات

سايت اصلي دانشگاه|فرم رسيدگي به شكايات|سايت اداره بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات

مشخصات اشخاص شاكي حقيقي


- نام و نام خانوادگي *           

- نام پدر *                     

- كد ملي *                     

- آدرس*             

- تلفن*                            

- كدپستي                             

- پست الكترونيك                        


- نام معاونت يا واحد سازماني مورد شكايت*             

- مستندات                                   

- شرح شكايت